Promocje
MAKITA Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa DHP453RFE
MAKITA Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa DHP453RFE
1 155,00 zł 924,00 zł
szt.
MAKITA Akumulatorowe nożyce skokowe BJN160Z
MAKITA Akumulatorowe nożyce skokowe BJN160Z
1 678,00 zł 1 342,40 zł
szt.
MAKITA Akumulatorowa wyrzynarka JV183DWE
MAKITA Akumulatorowa wyrzynarka JV183DWE
990,00 zł 792,00 zł
szt.
AKUM. STRUG DO DREWNA 18 V AWS MAKITA DKP181ZU
AKUM. STRUG DO DREWNA 18 V AWS MAKITA DKP181ZU
1 290,00 zł 1 032,00 zł
szt.
MAKITA Szlifierka prosta GD0600
MAKITA Szlifierka prosta GD0600
695,00 zł 556,00 zł
szt.
MAKITA Akumulatorowy klucz udarowy 6936FDWDE 18V
MAKITA Akumulatorowy klucz udarowy 6936FDWDE 18V
1 630,00 zł 1 304,00 zł
szt.
MAKITA Akumulatorowa szlifierka kątowa DGA517ZJ
MAKITA Akumulatorowa szlifierka kątowa DGA517ZJ
1 144,00 zł 915,20 zł
szt.
MAKITA Szlifierka stołowa GB602W
MAKITA Szlifierka stołowa GB602W
664,00 zł 531,20 zł
szt.
MAKITA Wyrzynarka 4326
MAKITA Wyrzynarka 4326
338,00 zł 270,40 zł
szt.
AKUM. STRUG DO DREWNA 18 V AWS MAKITA DKP181RTJ
AKUM. STRUG DO DREWNA 18 V AWS MAKITA DKP181RTJ
2 183,00 zł 1 746,40 zł
szt.
MAKITA Akumulatorowy klucz udarowy DTD154Z 18V
MAKITA Akumulatorowy klucz udarowy DTD154Z 18V
970,00 zł 776,00 zł
szt.
Producenci
Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego , ul. Wenecja 15 m1, 63-400 Ostrów Wlkp.
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 
REGULAMIN
§1 Definicje
1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:
"P.H.U. SERWIS ELEKTRONARZĘDZI" RADOMIR CHLASTA
Wenecja 15 m1
63-400 Ostrów Wielkopolski

3. Warunki dostaw – znajdujące się pod adresem http://cobo.com.pl/pl/i/Warunki-dostawy/8
4. Dane kontaktowe:
"P.H.U. SERWIS ELEKTRONARZĘDZI" RADOMIR CHLASTA
Wenecja 15 m1
63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail: chlasta@poczta.onet.pl
telefon: 509 516 863
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod http://cobo.com.pl/pl/i/Warunki-dostawy/8
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://cobo.com.pl/pl/i/Sposoby-platnosci/9
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cobo.com.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
24. Sprzedający:
"P.H.U. SERWIS ELEKTRONARZĘDZI" RADOMIR CHLASTA, ul. Wenecja 15/1,
63-400 Ostrów Wielkopolski,
NIP: 622-001-90-16, e-mail:
chlasta@poczta.onet.pl,
kom.: 509 516 863
25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 
§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.ekspert-sklep.pl należy je wszystkie wyłączyć́.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 
§3 Zawarcie umowy i realizacja
 
1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie do koszyka produktu;
2. wybór rodzaju dostawy;
3. wybór rodzaju płatności;
4. wybór miejsca wydania rzeczy;
5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 
§4 Prawo do odstąpienia od umowy
 
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo z określeniem dlaczego odstępuje od umowy pod mailem chlasta@poczta.onet.pl , telefonicznie 509 516 863 
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 
§5 Rękojmia
 
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
2. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny,a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
4. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://cobo.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3
 
§7 Postanowienia końcowe
 
1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni droga elektroniczna (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://cobo.com.pl/pl/i/Regulamin/2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 
 Wersja 12.5 (Police, 25.12.2014r.)
 

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COBO.COM.PL
 Sklep internetowy ekspert-sklep.pl   prowadzony jest przez firmę "P.H.U. SERWIS ELEKTRONARZĘDZI" RADOMIR CHLASTA, Wenecja 15/1 , 63-400 Ostrów Wielkopolski, REGON: 250279273, NIP: 622-001-90-16
DANE DO KONTAKTU:
Telefon kontaktowy:
tel. kom +48 509 516 863

Podczas zakupów z opcją przelew bankowy pieniądze należy wpłacać na numer konta:
mBank: 98 1140 2004 0000 3302 4563 8730
 
WARUNKI OGÓLNE
 
1. Po złożeniu zamówienia pracownik sklepu sprawdza czy wszystkie produkty są dostępne w magazynie. W większości przypadków stany magazynowe pokrywają się z ofertą sklepu ekspert-sklep..pl . Możliwa jest jednak sytuacja, w której zamówienie będzie zrealizowane częściowo z powodu niedostępności niektórych produktów. W takim wypadku każdy klient zostanie poinformowany o szczegółach zamówienia.
2. W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych należy zaktualizować je samemu w panelu administracyjnym.  Aby usunąć dane osobowe z bazy danych sklepu należy zgłosić ten fakt wysyłając e-maila na adres chlasta@poczta.onet.pl
3. Ceny  towarów w sklepie mogą zmieniać się w zależności od wprowadzonych promocji oraz różnic w kursach walut.
 
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia w sklepie internetowym należy dokonać najlepiej po wcześniejszej rejestracji konta. Każdy, kto zarejestruje się w sklepie będzie miał dostęp do swoich danych a także możliwość śledzenia stanu swoich zamówień. Za każde złożone zamówienie będzie przyznawany bonus punktów, który będzie można wykorzystać podczas kolejnych zamówień. Więcej informacji o możliwości zbierania punktów za zamówienia w sklepie ekspert-sklep.pl zalogowaniu.
2.  Zamówienie telefoniczne  należy składać pod numerem telefonu:
 tel. kom +48 509 516 863
3. Zamówienia e-mailem proszę składać na adres: chlasta@poczta.onet.pl
Przy składaniu zamówienia należy podać:
- dane produktów: nazwy, kod, ilości oraz ceny
- dane do wysyłki (imię i nazwisko, ulica z dokładnym numerem oraz kod pocztowy i miejscowość)
- telefon kontaktowy
- adres e-mail
4. Minimalna kwota zamówienia (bez kosztów wysyłki) wynosi 1 złoty.
 
5. W trakcie realizacji zamówienia możliwe jest jego uzupełnienie bądź zmiany. Zmiany zamówienia należy przekazywać mailem lub telefonicznie o ile towar nie został wcześniej spakowany i wysłany. 
 
 
PŁATNOŚCI
1. Dostępne są następujące formy płatności:
 Gotówką przy odbiorze
- Przelewem
- Kartą płatniczą lub kredytową (należy wybrać jako formę płatności PayU)
- Przelewem on-line (należy wybrać jako formę płatności PayU)
- Pobranie
2. Przy dokonywaniu zakupów z opcją przedpłaty na konto bankowe, przelewu należy dokonać zaraz po jego złożeniu.  Potwierdzenia swojego zamówienia i jego realizację należy zawsze sprawdzać na swoim koncie po zalogowaniu się.
 
WYSYŁKA

1. Zamówiony towar z opcją za pobraniem jest wysyłany w terminie do 2 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia. Czas ten może być znacząco krótszy, w sytuacji, gdy zamówiony towar znajduje się w magazynie, a podmiot, który przesyła paczki terminowo je dostarczy. Dlatego najlepszą formą zamawiania towaru jest zalogowanie się do sklepu ekspert-sklep.pl, gdyż na bieżąco są tam aktualizowane stany magazynowe i wtedy mamy największą pewność czy dany towar jest fizycznie dostępny w magazynie. Maksymalny czas oczekiwania na paczkę to 14 dni. W przypadku zakupu towarów specjalnych tylko na zamówienie, czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od ilości napływanych zamówień. Kulki zanętowe proszę zamawiać na 2 tygodnie przed planowanym terminem dostarczenia przesyłki. 
2. Towar z opcją przedpłata na konto wysyłany jest po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.
3. Podczas odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania (czy jest kompletne i nienaruszone).  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki należy spisać w obecności kuriera firmy spedycyjnej protokół reklamacyjny i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu.
4. Odebranie uszkodzonej przesyłki uniemożliwia jej reklamację.
5. Za opóźnienie wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada.
6. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich.

7. Wysyłamy również paczki za granice kraju.
ZWROTY PACZEK
 
1. Towar może być zwrócony w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru. Zwracany towar musi być zapakowany w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.
2. Zwrotom nie podlegają towary znajdujące się w promocji.
3. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi kupujący.
 
4. Uwaga Za zamówione paczki, które nie zostaną odebrane na czas u kuriera klient zobowiązuje się uiścić opłatę wysyłki oraz zwrotu o czym zostanie poinformowany. W przypadku braku takiej opłaty sklep Carp Gravity może umieścić nieuczciwego klienta w Krajowym Rejestrze Długów oraz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów poprzez firmy windykacyjne. 
 
RECEZNJE I KOMENTARZE w sklepie cobo.com.pl
1. W sklepie możliwe jest komentowanie i wystawianie recenzji o produktach. Proszę o zwięzłe odpowiedzi, które nikogo nie mogą obrażać i zawierać wulgaryzmów.
2. Recenzje o produktach mogą wystawiać tylko zalogowani klienci.
3. W przypadku wypowiedzi wulgarnych i obraźliwych sklep może udzielić klientowi ostrzeżenia, usunięcia zebranych punktów na zakupy lub zablokowania czy nawet usunięcia z bazy sklepu.
Serdecznie zapraszam na zakupy
 
Polityka Plików Cookies
1. Sklep cobo.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników. W szczególności Sklep cobo.com.pl zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych danych poprzez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep cobo.com.pl zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której te dane dotyczą. Sklep cobo.com.pl może również prowadzić zbiór danych w przypadku konieczności realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z umowy, gdy jej stroną jest osoba, której dane dotyczą bądź jest to niezbędne do podjęcia określonych działań przez Sklep cobo.com.pl  przed zawarciem umowy na żądanie tej osoby.
3. Sklep cobo.com.pl gromadzi następujące dane:
1. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki itp. - automatycznie podczas wizyty Użytkownika na stronie ekspert-sklep.pl
2. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane dotyczące formy płatności itp. - podanie danych przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie internetowej ekspert-sklep.pl
3. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane dotyczące formy płatności itp. - podanie danych przez Użytkownika niezbędnych do zawarcia bądź wykonania umowy podczas kontaktu ze Sklepem cobo.com.pl (telefon, mail, fax).
4. Sklep cobo.com.pl   wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane do realizacji zamówienia, kontaktowania się z Użytkownikiem oraz celów księgowych. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Sklep cobo.com.pl  informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a stroną cobo.com.pl podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (TLS). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczonych usług, a celem jest właściwe wykonanie umowy przez Sklep cobo.com.pl
9. Sklep  cobo.com.pl   zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych w przypadku odstąpienia od umowy, jak również w innych przypadkach jeśli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sklep ekspert-sklep.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli nie uiścił on zapłaty za zakupiony towar lub swoim zachowaniem bądź działaniem naruszył Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
10. Sklep  cobo.com.pl używa tzw. "cookies" („ciasteczka”) w celu umożliwienia Użytkownikom wykorzystywania poszczególnych funkcji sklepu. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto, realizacje zamówienia itp. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez przeglądarki internetowe. W każdej chwili można je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby być informowanym o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” strona sklepu internetowego może nie działać poprawnie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl